Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 15     <  1  ...  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  ...  50  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
PS-2020-11 OBSLUHA NS ČÍŽOV A INFOBODŮ SPRÁVY NP PODYJÍ DLE :Příkazní smlouva č. PS-2020-11 uzavřená mezi: Správou Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo IČ: 00837971 zřízenou rozhodnutím MŽP ČR č. 10/91 zastoupenou ředitelem panem Ing. Tomášem Rothröcklem (dále jen příkazce) a Adamem Vrškou, Felicino údolí 99, 671 03, Vranov nad Dyjí narozeným 22. 9. 1996 (dále jen příkazník) I. Předmět smlouvy Příkazník se tímto zavazuje, že pro příkazce vykoná činnost spočívající v obsluze výstav a informačních bodů v Návštěvnickém středisku Čížov, dále v celnici Čížov 177 a v galerii Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí. Jedná se o informační služby pro návštěvníky, prodej vybraných informačních a propagačních materiálů. Ve výstavě v prostorách galerie Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí a v celnici Čížov 177 se zavazuje, kromě výše zmíněných činností, dodržovat provozní manuál, který je přílohou smlouvy a řeší specifika daného pracoviště. Dále se příkazník zavazuje dodržovat aktuálně stanovené preventivní požadavky plynoucích z Usnesení vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Obsluha výše zmíněných bodů bude zajištěna v období od 1.července 2020 do 31.srpna 2020, v rámci jejich provozní doby, ve stanovených dnech, uvedených v příloze této smlouvy. II. Prohlášení o způsobilosti Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. III. Odměna Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za vykonání příkazu v celkové výši 27.700,- Kč s dílčím plněním ve výši 9.500,- Kč za měsíc červenec a 18.200,- Kč za měsíc srpen. Výše sjednanou odměnu je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy příkazník vykonal činnost dle čl. I. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet č. 269562655 / 0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. IV. Povinnosti příkazníka Příkazník je povinen poskytnout příkazci informace o postupu provedení příkazu, kdykoli o to příkazce požádá. Příkazník je povinen nejpozději do 5 dnů po provedení příkazu předložit příkazci vyúčtování za provedení příkazu. V. Povinnosti příkazce Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi vyúčtované náklady, které příkazník vynaložil při provedení příkazu, a to dle vyúčtování ve smyslu čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Příkazce je povinen vyúčtované náklady uhradit příkazníkovi nejpozději do 14 dnů po předložení vyúčtování. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Ve Znojmě dne __________________ __________________ příkazce příkazník Adam Vrška 24. 06. 2020 doba neurčitá 27 700
PS-2020-12 OBSLUHA NS A INFOBODŮ SPRÁVY NP PODYJÍ DLE:Příkazní smlouva č. PS-2020-12 uzavřená mezi: Správou Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo IČ: 00837971 zřízenou rozhodnutím MŽP ČR č. 10/91 zastoupenou ředitelem panem Ing. Tomášem Rothröcklem (dále jen příkazce) a Barborou Szákovou, Velký Karlov 55, 671 28 pošta Jaroslavice narozenou 12. 10. 1996 (dále jen příkazník) I. Předmět smlouvy Příkazník se tímto zavazuje, že pro příkazce vykoná činnost spočívající v obsluze výstav a informačních bodů v Návštěvnickém středisku Čížov, dále v celnici Čížov 177 a v galerii Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí. Jedná se o informační služby pro návštěvníky, prodej vybraných informačních a propagačních materiálů. Ve výstavě v prostorách galerie Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí a v celnici Čížov 177 se zavazuje, kromě výše zmíněných činností, dodržovat provozní manuál, který je přílohou smlouvy a řeší specifika daného pracoviště. Dále se příkazník zavazuje dodržovat aktuálně stanovené preventivní požadavky plynoucích z Usnesení vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Obsluha výše zmíněných bodů bude zajištěna v období od 1.července 2020 do 31.července 2020, v rámci jejich provozní doby, ve stanovených dnech, uvedených v příloze této smlouvy II. Prohlášení o způsobilosti Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. III. Odměna Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za vykonání příkazu ve výši 9.100,- Kč. Výše sjednanou odměnu je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy příkazník vykonal činnost dle čl. I. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet 273798636/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. IV. Povinnosti příkazníka Příkazník je povinen poskytnout příkazci informace o postupu provedení příkazu, kdykoli o to příkazce požádá. Příkazník je povinen nejpozději do 5 dnů po provedení příkazu předložit příkazci vyúčtování za provedení příkazu. V. Povinnosti příkazce Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi vyúčtované náklady, které příkazník vynaložil při provedení příkazu, a to dle vyúčtování ve smyslu čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Příkazce je povinen vyúčtované náklady uhradit příkazníkovi nejpozději do 14 dnů po předložení vyúčtování. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Ve Znojmě dne __________________ __________________ příkazce příkazník Barbora Száková 24. 06. 2020 doba neurčitá 9 100
PS-2020-13 OBSLUHA NS ČÍŽOV A INFOBODŮ SPRÁVY NP PODYJÍ DLE:Příkazní smlouva č. PS-2020-13 uzavřená mezi: Správou Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo IČ: 00837971 zřízenou rozhodnutím MŽP ČR č. 10/91 zastoupenou ředitelem panem Ing. Tomášem Rothröcklem (dále jen příkazce) a Evou Šebestovou, U Potoka 2165/25, 669 02 Znojmo narozenou 17.6.2002 (dále jen příkazník) I. Předmět smlouvy Příkazník se tímto zavazuje, že pro příkazce vykoná činnost spočívající v obsluze výstav a informačních bodů v Návštěvnickém středisku Čížov, dále v celnici Čížov 177 a v galerii Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí. Jedná se o informační služby pro návštěvníky, prodej vybraných informačních a propagačních materiálů. Ve výstavě v prostorách galerie Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí a v celnici Čížov 177 se zavazuje, kromě výše zmíněných činností, dodržovat provozní manuál, který je přílohou smlouvy a řeší specifika daného pracoviště. Dále se příkazník zavazuje dodržovat aktuálně stanovené preventivní požadavky plynoucích z Usnesení vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Obsluha výše zmíněných bodů bude zajištěna v období od 1.července 2020 do 31.srpna 2020, v rámci jejich provozní doby, ve stanovených dnech, uvedených v příloze této smlouvy II. Prohlášení o způsobilosti Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. III. Odměna Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za vykonání příkazu v celkové výši 15.600,- Kč s dílčím plněním ve výši 9.300,- Kč za měsíc červenec a 6.300,- Kč za měsíc srpen. Výše sjednanou odměnu je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy příkazník vykonal činnost dle čl. I. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet 3210144794/6800 vedený u bankovního domu Sberbank CZ, a.s. IV. Povinnosti příkazníka Příkazník je povinen poskytnout příkazci informace o postupu provedení příkazu, kdykoli o to příkazce požádá. Příkazník je povinen nejpozději do 5 dnů po provedení příkazu předložit příkazci vyúčtování za provedení příkazu. V. Povinnosti příkazce Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi vyúčtované náklady, které příkazník vynaložil při provedení příkazu, a to dle vyúčtování ve smyslu čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Příkazce je povinen vyúčtované náklady uhradit příkazníkovi nejpozději do 14 dnů po předložení vyúčtování. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Ve Znojmě dne __________________ __________________ příkazce příkazník Eva Šebestová 24. 06. 2020 doba neurčitá 15 600
PS-2020-14 OBSLUHA NS ČÍŽOV A INFOBODŮ SPRÁVY NP PODYJÍ DLE:Příkazní smlouva č. PS-2020-15 uzavřená mezi: Správou Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo IČ: 00837971 zřízenou rozhodnutím MŽP ČR č. 10/91 zastoupenou ředitelem panem Ing. Tomášem Rothröcklem (dále jen příkazce) a Klaudií Klaudingerovou, Podmolí 50, Znojmo 66902 narozenou 10.2.2001 (dále jen příkazník) I. Předmět smlouvy Příkazník se tímto zavazuje, že pro příkazce vykoná činnost spočívající v obsluze výstav a informačních bodů v Návštěvnickém středisku Čížov, dále v celnici Čížov 177 a v galerii Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí. Jedná se o informační služby pro návštěvníky, prodej vybraných informačních a propagačních materiálů. Ve výstavě v prostorách galerie Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí a v celnici Čížov 177 se zavazuje, kromě výše zmíněných činností, dodržovat provozní manuál, který je přílohou smlouvy a řeší specifika daného pracoviště. Dále se příkazník zavazuje dodržovat aktuálně stanovené preventivní požadavky plynoucích z Usnesení vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Obsluha výše zmíněných bodů bude zajištěna v období od 1.července 2020 do 31.srpna 2020, v rámci jejich provozní doby, ve stanovených dnech, uvedených v příloze této smlouvy II. Prohlášení o způsobilosti Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. III. Odměna Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za vykonání příkazu v celkové výši 6.600,- Kč s dílčím plněním ve výši 4.300,- Kč za měsíc červenec a 2.300,- Kč za měsíc srpen. Výše sjednanou odměnu je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy příkazník vykonal činnost dle čl. I. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet 2168445002/5500 vedený u bankovního domu Raiffeisenbank a.s. IV. Povinnosti příkazníka Příkazník je povinen poskytnout příkazci informace o postupu provedení příkazu, kdykoli o to příkazce požádá. Příkazník je povinen nejpozději do 5 dnů po provedení příkazu předložit příkazci vyúčtování za provedení příkazu. V. Povinnosti příkazce Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi vyúčtované náklady, které příkazník vynaložil při provedení příkazu, a to dle vyúčtování ve smyslu čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Příkazce je povinen vyúčtované náklady uhradit příkazníkovi nejpozději do 14 dnů po předložení vyúčtování. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Ve Znojmě dne __________________ __________________ příkazce příkazník Klaudie Klaudingerová 24. 06. 2020 doba neurčitá 6 600
PS-2020-15 OBSLUHA NS ČÍŽOV A INFO BODŮ SPRÁVY NP PODYJÍ DLE:Příkazní smlouva č. PS-2020-15 uzavřená mezi: Správou Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo IČ: 00837971 zřízenou rozhodnutím MŽP ČR č. 10/91 zastoupenou ředitelem panem Ing. Tomášem Rothröcklem (dále jen příkazce) a Ondřejem Křížem, Blížkovice 212, okr. Znojmo, 671 55 narozeným 22. 8. 2000 (dále jen příkazník) I. Předmět smlouvy Příkazník se tímto zavazuje, že pro příkazce vykoná činnost spočívající v obsluze výstav a informačních bodů v Návštěvnickém středisku Čížov, dále v celnici Čížov 177 a v galerii Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí. Jedná se o informační služby pro návštěvníky, prodej vybraných informačních a propagačních materiálů. Ve výstavě v prostorách galerie Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí a v celnici Čížov 177 se zavazuje, kromě výše zmíněných činností, dodržovat provozní manuál, který je přílohou smlouvy a řeší specifika daného pracoviště. Dále se příkazník zavazuje dodržovat aktuálně stanovené preventivní požadavky plynoucích z Usnesení vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Obsluha výše zmíněných bodů bude zajištěna v období od 1.července 2020 do 31.srpna 2020, v rámci jejich provozní doby, ve stanovených dnech, uvedených v příloze této smlouvy. II. Prohlášení o způsobilosti Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. III. Odměna Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za vykonání příkazu v celkové výši 25.900,- Kč s dílčím plněním ve výši 9.100,- Kč za měsíc červenec a 16.800,- Kč za měsíc srpen. Výše sjednanou odměnu je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy příkazník vykonal činnost dle čl. I. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet č. 226217237/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s. IV. Povinnosti příkazníka Příkazník je povinen poskytnout příkazci informace o postupu provedení příkazu, kdykoli o to příkazce požádá. Příkazník je povinen nejpozději do 5 dnů po provedení příkazu předložit příkazci vyúčtování za provedení příkazu. V. Povinnosti příkazce Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi vyúčtované náklady, které příkazník vynaložil při provedení příkazu, a to dle vyúčtování ve smyslu čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Příkazce je povinen vyúčtované náklady uhradit příkazníkovi nejpozději do 14 dnů po předložení vyúčtování. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Ve Znojmě dne __________________ __________________ příkazce příkazník Ondřej Kříž 24. 06. 2020 doba neurčitá 25 900
PS-2020-16 OBSLUHA NS ČÍŽOV A INFO BODŮ SPRÁVY NP PODYJÍ DLE:Příkazní smlouva č. PS-2020-16 uzavřená mezi: Správou Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo IČ: 00837971 zřízenou rozhodnutím MŽP ČR č. 10/91 zastoupenou ředitelem panem Ing. Tomášem Rothröcklem (dále jen příkazce) a Kryštofem Slaným, Mašovice 163, 669 02 narozeným 31.1.2000 (dále jen příkazník) I. Předmět smlouvy Příkazník se tímto zavazuje, že pro příkazce vykoná činnost spočívající v obsluze výstav a informačních bodů v Návštěvnickém středisku Čížov, dále v celnici Čížov 177 a v galerii Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí. Jedná se o informační služby pro návštěvníky, prodej vybraných informačních a propagačních materiálů. Ve výstavě v prostorách galerie Tajana ve Státním zámku ve Vranově nad Dyjí a v celnici Čížov 177 se zavazuje, kromě výše zmíněných činností, dodržovat provozní manuál, který je přílohou smlouvy a řeší specifika daného pracoviště. Dále se příkazník zavazuje dodržovat aktuálně stanovené preventivní požadavky plynoucích z Usnesení vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Obsluha výše zmíněných bodů bude zajištěna v období od 1.července 2020 do 31.srpna 2020, v rámci jejich provozní doby, ve stanovených dnech, uvedených v příloze této smlouvy. II. Prohlášení o způsobilosti Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. III. Odměna Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za vykonání příkazu v celkové výši 13.300,- Kč s dílčím plněním ve výši 6.700,- Kč za měsíc červenec a 6.600,- Kč za měsíc srpen. Výše sjednanou odměnu je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy příkazník vykonal činnost dle čl. I. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet č. 2901251113/2010 vedený u Fio banky. IV. Povinnosti příkazníka Příkazník je povinen poskytnout příkazci informace o postupu provedení příkazu, kdykoli o to příkazce požádá. Příkazník je povinen nejpozději do 5 dnů po provedení příkazu předložit příkazci vyúčtování za provedení příkazu. V. Povinnosti příkazce Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi vyúčtované náklady, které příkazník vynaložil při provedení příkazu, a to dle vyúčtování ve smyslu čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Příkazce je povinen vyúčtované náklady uhradit příkazníkovi nejpozději do 14 dnů po předložení vyúčtování. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Ve Znojmě dne __________________ __________________ příkazce příkazník Kryštof Slaný 24. 06. 2020 doba neurčitá 13 300
OBJ-2020-107 Objednávka znaleckého posudku, ocenění pozemků v k.ú. Konice u Znojma a Havraníky MILOŠ PELANT 24. 06. 2020 doba neurčitá 8 000
OBJ-2020-110 Vyhotovení znaleckého posudku Miloš Šimek 24. 06. 2020 doba neurčitá 6 000
OBJ-2020-109 15 x pracovní scan obrazů dětské kresby (druhá kolekce) Ing. Jan Mastný 22. 06. 2020 doba neurčitá 7 500
OBJ-2020-105 Objednávka sečení luk Stanislav Papež 19. 06. 2020 doba neurčitá neuvedeno
OBJ-2020-103 Mykologický průzkum objektů Ing. Pavel Šťastný, CSc., MBA 15. 06. 2020 doba neurčitá 11 400
OBJ-2020-104 Zajištění školení systému SEIWIN pro 12 účastníků - prezentace využití aplikací v podmínkách ŠLP Křtiny Mendelova univerzita v Brně 15. 06. 2020 doba neurčitá 8 000
OBJ-2020-102 Autoprovoz: Škoda Fabia kombi 1BH2302 - oprava poškoz. PZ strany auta (Pojistná událost řešená z HAV poj.). AUTODRUŽSTVO ZNOJMO 09. 06. 2020 doba neurčitá 12 000 Kč
OBJ-2020-100 DNA servis vzorků ryb Carassius carassius Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 04. 06. 2020 doba neurčitá 11 800 Kč
OBJ-2020-101 Údržba kompostů AUTODOPRAVA Němec s.r.o. 04. 06. 2020 doba neurčitá 49 900
OBJ-2020-98 Objednáváme 500 ks turistických známek No 1596 pod názvem Vyhlídka na Hardegg. TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 02. 06. 2020 doba neurčitá 10 300 CZK
OBJ-2020-99 Autoprovoz: Škoda Octavia kombi (CNG) 1BN6702 - Kontrola pneumatik. AUTODRUŽSTVO ZNOJMO 02. 06. 2020 doba neurčitá 300 Kč
OBJ-2020-97 nákup stravenek 1000 ks Sodexo Pass Česká republika a.s. 01. 06. 2020 doba neurčitá 101 190
OBJ-2020-141 Údržba objektů SNP Podyjí. Pavel Šefčík 01. 06. 2020 doba neurčitá 50 000
PS-2020-21 Revize textu - skládačky Hana Jordánková 01. 06. 2020 doba neurčitá 13 200
OBJ-2020-30 Projekt sanace skalního svahu včetně položkového rozpočtu Vysoké učení technické v Brně 31. 05. 2020 doba neurčitá 70 000
PS-2020-10 Obsluha NS Čížov Dodavatel z neurčita 27. 05. 2020 doba neurčitá 5 800
OBJ-2020-95 Autoprovoz: Služ. auto TOYOTA Hilux 1BH2408 - Garanční servis 90000 km. C & K, a.s. 26. 05. 2020 doba neurčitá 12 000 Kč
SOD-2020-45 Objednávky podložek a hranolů pro smaltované tabule označující hranice klidového území Petr Bartoš 25. 05. 2020 doba neurčitá 41 875
OBJ-2020-93 fotografie pro OPŽP - nástěnka (čáp, vydra) Jiří Bohdal 25. 05. 2020 doba neurčitá 600 Kč
Stránka 15     <  1  ...  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  ...  50  >